Stanovisko strany Zdravý rozum k tzv. Migračnému paktu EÚ

Stanovisko strany Zdravý rozum k tzv. Migračnému paktu EÚ a k schváleniu legislatívnych textov k reforme európskej migračnej a azylovej politiky v EP v stredu 10.04. 2024.
Strana Zdravý rozum principiálne odmieta tzv. Migračný pakt EÚ, teda novú európsku migračnú a azylovú politiku. Nesúhlasíme ani s povinným prerozdeľovaním nelegálnych migrantov. Súhlasíme s názorom, že štáty by sa mali sami rozhodnúť, akú formu pomoci zvolia, a to bez príkazu povinného finančného či materiálneho príspevku. Sme toho názoru, že hlavnú záťaž z takto nastavenej migračnej politiky EÚ by mali znášať najmä krajiny, ktoré vyzývali migrantov na príchod do EÚ, čo samo o sebe bola nelegitímna výzva, keďže v masívnej miere išlo o nelegálnu migráciu podporovanú mimovládkami s tichým súhlasom čelných predstaviteľov EÚ a niektorých členských krajín. Ďalej sme presvedčení, že najmä bývalé koloniálne krajiny by mali znášať záťaž vyplývajúcu z migrácie, pokiaľ ide o migrantov z ich bývalých kolónií, vrátane dnes už nečlenskej krajiny EÚ, Veľkej Británie.
Slovenská republika nikdy žiadnych nelegálnych migrantov do EÚ nepozývala, naopak, vždy upozorňovala na nelegálnosť takéhoto konania. Slovensko nikdy nemalo žiadne kolónie a tým pre Slovensko nevzniká žiadny morálny, ani iný záväzok participovať na riešení migračnej krízy v EÚ. Odmietame akékoľvek imperatívne zadania zo strany EÚ, ako sa Slovensko má spolupodieľať na riešení migračnej krízy. Naopak, vyzývame krajiny EÚ, ktoré svojou nezodpovednosťou a minulosťou spôsobili súčasný stav, aby túto krízu riešili vlastnými prostriedkami a neprenášali zodpovednosť za riešenie problému, ktorý vyvolali, na krajiny, ktoré od začiatku upozorňovali na nezmyselnosť a nelegálnosť takéhoto konania. Naopak, sme odhodlaní chrániť Slovensko a jeho občanov od zla multikulturalizmu a od zhoršenia bezpečnostných pomerov v našej krajine, keďže toto je nespochybniteľným sprievodným príznakom prílevu kultúrne a nábožensky nekompatibilných migrantov do každej krajiny EÚ.
Vyzývame všetkých občanov na Slovensku, ktorý majú právo voliť, aby sa zúčastnili na júnových voľbách do EP a volili strany, ktoré explicitne vyjadrujú zásadný nesúhlas s migračnou politikou súčasného vedenia EÚ.