2_05.Omerović_Beňová

Mgr. Eva Omerović Beňová, MA,DESS

vrcholový manažér EÚ

Na Slovensku pracovala v oblasti diplomatického protokolu, manažérskeho vzdelávania, podnikového bankovníctva a volebného poradenstva. V roku 2002 uspela ako prvá z krajín EÚ10 vo výberovom konaní manažmentu v inštitúciách EÚ, pracovala na 3 riaditeľstvách a od roku 2010 v pozícii riaditeľky Úradu pre vydávanie publikácií a členky správnej rady zloženej z najvyšších administratívnych zástupcov Európskeho parlamentu, Rady, Komisie, Súdneho dvora, Dvora audítorov, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, Výboru regiónov a Európskej centrálnej banky. Vydatá, matka 1 vlastného maloletého dieťaťa a 2 nevlastných vysokoškolákov. Nadobudla aj luxemburské štátne občianstvo a mnoho významných kontaktov v zahraničí, ktoré mieni prostredníctvom zastúpenia strany „Zdravý rozum“ v EP zúročiť v prospech Slovenska a mierovej spolupráce suverénnych štátov.